vader en zoon troost
image/svg+xml

Samenwerken met gezinnen

Kinderen en jongeren vormen zich in relatie tot anderen en worden beïnvloed door hun omgeving. Het gezin waarin je opgroeit speelt een belangrijke rol in je ontwikkeling. Is de relatie tussen ouders en kinderen goed, of is er vaak ruzie? Zijn de ouders gescheiden, spelen er relatieproblemen? Of is er door andere problemen veel stress in het gezin? In een gezin beïnvloeden ouders en kinderen elkaar voortdurend; gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen.

Vakmanschap

Door alleen of te veel te focussen op de problematiek van het kind of juist in de ouderbegeleiding vooral (gedrags)adviezen te geven, schieten we tekort om de vaak problematische interactie tussen ouders en kind te doorbreken. Er wordt dan te eenzijdig gekeken met een ‘psychiatrische blik’ naar het (probleem van) het kind. Daarom heeft Levvel naast de meer specialistische kind gerichte diagnostische mogelijkheden en het behandelaanbod, aandacht voor het gehele systeem. We werken nauw met de (pleeg)ouders samen, om de optimale zorg te bieden. 

Gebiedsgericht werken

Bij Levvel werken we gebiedsgericht: dicht bij waar kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen zijn en hen in de eigen omgeving de best passende hulp bieden. Als ‘specialisten voor jeugd en gezin’ zijn we daar waar het nodig is. Waar gezinnen wonen, waar kinderen en jongeren naar school gaan, buiten spelen en naar hun sportclub of dansles gaan. Op die manier kunnen we hen goed betrekken bij het hulp het kind en gezin nodig hebben.

Dicht bij gezinnen werken vraagt om samenwerken. Met het gezin, maar ook binnen Levvel: de samenwerking tussen onze professionals in de jeugdhulp, jeugd-ggz en hulp aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Optimale zorg aan gezinnen lukt alleen als we het vanuit gelijkwaardigheid samen doen. Daarom zetten wij ons in om: 

…een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie te hebben

We werken vanuit gelijkwaardigheid, zijn betrokken. Als mens én als professional. We werken samen met ouders, jongeren, met pleegouders en collega’s. We hebben oog voor de verschillende rollen en perspectieven. We zijn ons altijd bewust van macht en onmacht in onze samenwerkingsrelaties, we staan stil bij wat dat betekent en hoe we daar mee om kunnen gaan. We staan open voor feedback. Daar leren we van. We snappen dat de drempel voor jongeren, ouders en gezinnen soms hoog is om fricties, spanningen, verschil in inzicht in de samenwerking aan te kaarten. We bespreken regelmatig met hen of zij nog tevreden zijn over de samenwerking en ons handelen.

…oog te hebben voor de hele context

Naast problemen, klachten en stressfactoren richten we ons op de krachten, talenten en bronnen van steun in en om de gezinnen. Samen onderzoeken we wat belangrijk is. We weten dat gezin, familie, school, werk, vrienden, de woonsituatie, (geestelijke) gezondheid, geld, culturele achtergrond en (seksuele) identiteit een belangrijke rol spelen in het proces van herstel. We willen alle invloeden die voor het gezin belangrijk zijn meenemen in het plan dat we samen met hen maken.

…verschillende vormen van kennis te benutten

We investeren in de beste, actuele kennis en vaardigheden. Kennis over wat er aan de hand is en wat kan helpen, komt in de eerste plaats vanuit het gezin. Daar voegen wij onze kennis vanuit opleiding, onderzoek en wetenschap aan toe. En natuurlijk gebruiken we onze werkervaring en levenservaring. Wanneer de verschillende vormen van kennis en ervaring met elkaar botsen, leggen we dit op tafel en gaan we daarover met het gezin in gesprek.

…samen te werken met ouders en jongeren en de mensen om hen heen

We onderzoeken met ouders en jongeren wat zij zelf kunnen, wie vanuit hun eigen netwerk kan helpen, en wat onze rol kan zijn. We brengen samen met hen goed in kaart welke andere hulpverleners en steunfiguren misschien al bij het gezin betrokken zijn. We kijken samen met hen wie belangrijk zijn en spreken met hen af wie wat gaat doen.

…ons eigen handelen te laten bijsturen

We kijken steeds samen met ouders en jongeren of onze ideeën, adviezen, hulp of behandeling goed aansluiten op hun leefsituatie, wensen en ideeën. En we staan regelmatig met hen stil of we op de goede weg zijn. We nemen ook de tijd om met collega’s te reflecteren op wat we doen en waarom. Hebben we oprecht en open geluisterd? Hebben we iets echt begrepen? En hebben we ons handelen daardoor laten leiden? Samen evalueren we regelmatig onze samenwerking, de doelen die we met elkaar hebben opgesteld en de afgesproken acties.

Kortom: vakmanschap

Dit alles vatten we samen onder ons Vakmanschap: systemisch werken, presentie, Jouw ingebrachte mentor (JIM), de Big5 voor bestaanszekerheid, samen beter beslissen en geweldloos verzet. Samen vormen ze het fundament van de manier van werken bij Levvel, verwoorden ze onze basishouding en onze inzet: gelijkwaardig samenwerken, menselijk, deskundig en met een open vizier.

 

Meer over de werkwijze van Levvel

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.