466353178 meisje met capuchon
image/svg+xml

Intensieve forensische aanpak

Informatie voor professionals

Het team Intensieve forensische aanpak (IFA) is er voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar die vaker in aanraking komen met politie/justitie én bij wie de kans groot is dat ze in herhaling vallen als er niets aan hun situatie verandert. Onze aanpak is intensief: in 1 programma kan een jongere een combinatie van begeleiding en behandeling volgen, indien nodig gecombineerd met verslavingszorg en reclasseringstoezicht. 

Doel en werkwijze

Bij IFA verlagen we de kans op het opnieuw in de fout gaan (recidive risico) en helpen we bij het verbeteren van de maatschappelijke vooruitzichten van de jongere. We werken aan: 

 • criminogene factoren
 • vaardigheden en denkpatronen
 • toeleiding naar onderzoek, behandeling of verslavingszorg
 • verbinding aan belangrijke personen
 • succes binnen onderwijs of bij werkgever
 • het hebben van (zelfstandige) woonruimte
 • hulp bij schulden, financiële administratie en een legaal inkomen

Voor de jongere doelgroep, in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar hebben wij recentelijk de methodiek van IFA doorontwikkeld naar IFA Jong. Bij deze jongere doelgroep ligt de focus en het doel meer op het versterken van de omgeving. We zetten in op  een meer beschermende en waarderende leefwereld van de jongere om hem of haar weerbaarder te maken tegen de verleidingen van de straat en het verder afglijden in de criminaliteit.   

Werkwijze IFA

De ambulant hulpverlener van Levvel verbindt de onderdelen straf, begeleiding en behandeling aan elkaar en biedt vrij-toegankelijke zeer outreachende hulp. De hulpverlener:   

 1. Regelt samen met de jongere praktische zaken op het gebied van wonen en inkomen, scholing of werk. Zodat er voldoende maatschappelijke basis is en een werkrelatie wordt opgebouwd.
 2. Maakt samen met jongere, de ouders en de professionals een plan van aanpak. Op basis van de inzichten uit de onderzoeksfase wordt een analyse gemaakt van de criminogene factoren die recidive in stand houden én de factoren die kunnen bijdragen aan verandering.
 3. Betrekt gezinsleden of andere belangrijke personen met een positieve invloed in de aanpak en positioneert hen in een ondersteunende rol.
 4. Werkt nauw samen met behandelaren vanuit de GGZ binnen of buiten Levvel en/of partners in de verslavingszorg en/of met LVB-expertise. Zodat alles wat wordt geleerd, in de praktijk kan worden geoefend en kan beklijven.
 5. Stemt het eigen handelen continu af met de verwijzer (bijvoorbeeld met de regisseur van een persoonsgerichte aanpak).
 6. Wijst de jongere op de urgentie om te voldoen aan afspraken met de reclasseerder of jeugdbeschermer. Dit in het belang van de gezamenlijke ingezette koers: het stoppen met criminaliteit.

Specifiek voor de jongere doelgroep van 12 tot en met 16 jaar geldt bovendien: 

 1. We brengen meer tijd door met de jongere en diens ouders. 
   
 2. We werken nauw samen met de professionals binnen de school, samen met de jongere en diens ouder(s) of familieleden. 
   
 3. We versterken het netwerk van zowel de jongere als de ouder(s).  
   
 4. Op vaste momenten in het traject stemmen we af met collega’s uit de verslavingszorg. onderwijs en ons ervaringskennisteam. Samen kijken we of we nog de juiste dingen doen en niets over het hoofd zien. 

Bovendien zijn we als team het afgelopen jaar extra geschoold in het traumasensitief en cultuursensitief werken! 

Echt contact maken 

De IFA-medewerker is veel met de jongere op pad: onderweg in de auto in plaats van op kantoor. Deze informele context werkt goed om écht contact te maken. En om te ontdekken wat de drijfveren van de jongere zijn om te stoppen met criminele activiteiten. 

Door de outreachende werkwijze kunnen we de jongere ter plekke aanspreken op zijn of haar gedrag en positieve alternatieven bedenken of voor doen. De IFA-medewerker fungeert als rolmodel voor de jongere en is 24/7 bereikbaar. 

Match tussen IFA-medewerker en jongere 

Centraal in onze aanpak staat de matching tussen de IFA-medewerker en de jongere. Het team van IFA is heel bewust samengesteld met professionals van verschillende culturele achtergronden en persoonlijkheden. Tevens hebben ze veel ervaring met de doelgroep. Ze worden intensief begeleid door een team van gedragswetenschappers. Het IFA-team is een gemêleerd gezelschap van mannen vrouwen met diverse achtergronden en interesses.  

Jongeren met een licht verstandelijke beperking  

Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is een speciale methodiek ontwikkeld. En er wordt intensief samengewerkt met het LVB-netwerk in de stad. Deze aanpak is langer en intensiever. Zo is er expliciet aandacht voor de negatieve beïnvloedbaarheid van de jongere en het realiseren van een realistisch zelfbeeld. 

Het IFA programma 

Ons programma wordt afgestemd op de behoefte van de jongere en kan daardoor variëren in inhoud, duur en intensiteit. Dit is afhankelijk van het recidive risico en wat de situatie vereist. Zo kan de duur van het programma variëren van 6 tot 18 maanden, van 1x per week tot 4x per week contact.  

Grofweg is dit de opbouw van een individueel programma: 

 1. Intake/start (bij voorkeur nog in detentie): opbouw van de werkrelatie, regelen van praktische zaken.
 2. Outreachende onderzoeksfase: in kaart brengen van de criminogene factoren in combinatie met ambulante begeleiding.
 3. Analyse: nadere invulling van het programma. Dit is een combinatie van behandeling en begeleiding (zorg) en straf (reclassering).
 4. Intensieve begeleidingsfase: praktische hulpverlening, beïnvloeden van denkfouten, houding en gedrag, verbinden aan positief netwerk.
 5. Nazorgfase: informeel netwerk geactiveerd en overdracht indien nodig.

Wanneer IFA?

IFA kan worden opgelegd door de rechter in bijzondere voorwaarde bij schorsing, voorlopige hechtenis en bij vonnis En kan ook zonder strafrechtelijk of civielrechtelijk kader worden ingezet. De IFA begeleiding kan al binnen de muren van detentie worden gestart.   

We komen direct in actie 

Komt een jongere morgen vrij uit detentie en is er nog geen hulp geregeld? Of twijfel je als verwijzer of IFA past voor een jongere? Neem dan contact op met IFA. Wij komen direct in actie.  

De IFA-medewerker kan een kennismakingsgesprek voeren met de jongere of de verwijzer om het traject uit te leggen. Hiermee is de aanmelding nog niet officieel. Als er na dit gesprek draagvlak is voor IFA, dan wordt de aanmeldprocedure in werking gezet. IFA probeert dan dezelfde IFA-medewerker aan de jongere te koppelen. 

Aanmelding en financiering   

De wijze van aanmelding en de financiering die nodig is voor IFA verschilt per gemeente. Neem voor meer informatie contact op met aanmeldingen.ifa@levvel.nl 

Meer informatie over IFA of vooroverleg over een aanmelding? Neem contact op met:

Deniz Ljatif

06 383 033 63