jongen
image/svg+xml

Kajak: dagbehandeling voor kinderen met een vermoeden van autisme

Deze dagbehandelingsgroep is er voor gemiddeld intelligente kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS), waarbij er problemen zijn op het gebied van contact, gedrag of rigiditeit. De ontwikkeling stagneert en vaak zijn er ook leerproblemen.

Op Kajak draaien we 2 groepen voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. In iedere groep zitten 5 kinderen. De ene groep is op maandag en dinsdag, de andere groep op donderdag en vrijdag. De groepstijden zijn van 8:30 uur tot 13:00 uur. In de middagen en op de niet-behandeldagen gaan de kinderen naar school. Bij de intake wordt in overleg besproken welke groep passend is. De behandeling duurt ongeveer een half jaar.

Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen, werken we nauw samen met de ouders, school en verwijzers. We willen ze allemaal zoveel mogelijk bij de behandeling betrekken, dit vraagt van iedereen een grote inzet. De behandeling op de groep en de begeleiding op school (cluster IV-onderwijs) gebeurt altijd in nauwe samenspraak met de ouders.

Intake

Voordat de behandeling start vindt altijd een intakegesprek plaats waarin de vraag om hulp wordt besproken en voorlichting over de afdeling wordt gegeven. Als kind, ouders en behandelaars allemaal denken dat behandeling bij Kajak de beste oplossing is, kan deze van start gaan.

Behandelplan

Voordat we met de behandeling starten, maken we een behandelplan. Dit plan wordt gezamenlijk besproken. In het behandelplan staan de doelen van de behandeling die we met elkaar hebben afgesproken, plus de manier hoe behandelaars, kind en ouders hier aan gaan werken. Dit behandelplan wordt door behandelaars en ouders ondertekend.

De behandeling

De behandeling op Kajak richt zich op het aanleren van vaardigheden aan kinderen en ouders om de vaak vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. Daarnaast kan de behandeling dienen om het gezinssysteem te ontlasten. De behandeling van het kind wordt aangepast aan de individuele hulpvraag van kind en ouders. De hulpvraag en leerdoelen worden vastgelegd in een behandelplan. We beschouwen de behandelperiode als een tijdelijke extra investering in de ontwikkeling van het kind zodat het daarna makkelijker kan meedraaien in het gezin, op school en bij sociale activiteiten. We streven naar een behandelduur van zes maanden.

Op Kajak wordt aan de hand van het sociaal competentiemodel stapsgewijs gewerkt aan het aanleren van vaardigheden die de kinderen nodig hebben in het dagelijks leven. Er wordt gewerkt in drie fasen, waarbij de kinderen beginnen met heel intensieve begeleiding en geleidelijk steeds zelfstandiger worden. Er is steeds een vast dagprogramma, dat wordt gevisualiseerd met behulp van een planbord. Zo krijgen de kinderen zo veel mogelijk duidelijkheid en structuur aangeboden en stimuleren we de zelfstandigheid.

Door de dag heen bieden wij verschillende behandelmodules aan zoals sociale vaardigheidstraining, mindfulness en psycho-educatie. Dit wordt afgewisseld met diverse speelmomenten met verschillend speelmateriaal, dit noemen wij plannen. Hierbij gaat het om het leren kiezen van een activiteit, het volhouden van een activiteit en het leren gevarieerd te spelen.

Naast de modulaire behandeling, die groepsgewijs aangeboden wordt, is er in het dagprogramma regelmatig tijd voor individuele aandacht voor het kind.  Zo werkt elk kind aan zijn of haar eigen leerdoelen gedurende de hele behandeling, zijn er mentor gesprekken, ik –boek, spel training etc. Soms wordt in overleg met ouders medicatiebehandeling gestart.

De laatste fase van de behandeling staat in het teken van het afscheid nemen, als voorbereiding op de vervolgperiode thuis of in een vervolginstelling.

Geweldloos verzet

Bij Kajak werken wij volgens de geweldloos verzet methode. Dit betekent dat wij veiligheid en wederzijds respect erg belangrijk vinden. Wij houden ons daaraan en verwachten dit ook van de ouders en kinderen. Bij start van de dagbehandeling zal er meer informatie over geweldloos verzet worden gegeven.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders en/of verzorgers en eventuele verwijzer intensief bij de behandeling worden betrokken. We doen regelmatig een beroep op ouders of verzorgers om mee te helpen op de groep.

Ouderbegeleiding

In de ouderbegeleiding wordt met de ouders in het begin onderzocht wat de problemen in de thuissituatie zijn en hoe ouders deze het hoofd kunnen bieden. De samenwerking met ouders (en school) is intensief zodat de overgangen tussen de verschillende milieus voor het kind zo soepel mogelijk verlopen.
Naast de ouderbegeleiding bieden we ouders zo nodig een oudertraining of Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (dit is een intensieve vorm van training in de thuissituatie) aan.

Welke disciplines werken er op de dagbehandeling?

Sociotherapeut
Sociotherapeuten (groepsleiders) begeleiden de kinderen elke dag op de afdeling. Zij verzorgen trainingen en activiteiten. Elke kind heeft een persoonlijke mentor/begeleider met wie hij wekelijks bespreekt hoe het gaat en waar hij/zij hulp bij kan gebruiken. De mentor heeft elke week telefonisch of mail contact met de ouders over de (praktische) gang van zaken thuis en op de dagbehandeling.

Ouderbegeleider
De ouderbegeleider heeft gesprekken met de ouders over het verloop van de behandeling en hoe de omgang tussen ouders en jongere kan worden verbeterd. Gezinsgesprekken en training geweldloos verzet maken onderdeel uit van de ouderbegeleiding.

Creatieve therapeuten
Zij verzorgen psychomotorische-, beeldende- en muziektherapie. Sommige kinderen kunnen zich beter uitdrukken door iets te doen of te maken dan door te praten. Voor hen is deze therapie geschikt. Op die manier leer je ook plannen, organiseren en samenwerken.

Psychiater/ arts assistent
De psychiater heeft gesprekken met de kinderen over hoe het met hen gaat, geeft voorlichting en behandeling (waaronder regelmatig ook medicatie).

Hoofdbehandelaar (psychiater)
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de gehele behandeling en zorgt er vanaf het begin voor dat er goede behandelafspraken met de jongeren worden gemaakt en dat iedereen zich hier aan houdt en stelt zo nodig doelen bij.

Orthopedagoog/psycholoog
De orthopedagoog/psycholoog ondersteunt de hoofdbehandelaar, voert psychologische onderzoeken uit en geeft individuele behandeling aan de kinderen op Kajak, indien geïndiceerd.

Nog vragen?

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kun je contact opnemen met het aanmeldteam:

088 054 70 01
aanmelden@levvel.nl

Waar kunt je ons vinden?

Levvel, Kajak
Bezoekadres: Rijksstraatweg 145, 1115 AP  Duivendrecht
Postadres: Postbus 303, 1115 ZG  Duivendrecht
088 054 7000
steljevraag@levvel.nl
www.levvel.nl

 

Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz en acute hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen klaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.