IPA is voor jongeren van 12 tm 23 jaar met risicogedrag
image/svg+xml

Intensieve preventieve aanpak (IPA)

Informatie voor professionals

De Intensieve preventieve aanpak (IPA) is voor jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij het gevaar lopen om (permanente) aansluiting met school, werk, gezin en samenleving te verliezen. Tevens lopen ze daarbij het risico om af te glijden naar (zwaardere) criminaliteit. Het zijn jongeren met problemen die te specifiek zijn voor de reguliere basiszorg en te licht voor justitieel ingrijpen of zwaardere gespecialiseerde hulp. IPA begeleiding is geschikt voor zowel jongens als meisjes. Ook als ze een licht verstandelijke beperking hebben. 

Zorg op maat

IPA biedt zorg op maat, zo kort mogelijk, zo lang als nodig. We kijken naar wat de jongere of het gezin nodig heeft en stemmen daar onze zorg op af.  De focus ligt op de eigen kracht van de jongere en het gezin. Formele en informele steun worden in één plan van aanpak met elkaar gecombineerd.
Bij IPA werken breed inzetbare professionals met specifieke kennis op het terrein van risicojeugd en hun directe leefomgeving. 

Wat zijn de doelen van IPA?

IPA wil voorkomen dat (kleine) problemen groot worden. Dit doen we door:

 • vroegtijdig in te grijpen bij risicogedrag met snelle en passende zorg
 • ondersteuning te bieden bij het (zelf leren) oplossen van problemen op (psycho)-sociaal terrein, scholing/werk, huisvesting, financiën en middelengebruik
 • maatschappelijke participatie te bevorderen

Met de inzet van IPA wordt de stap van overlast naar beginnende criminaliteit bestreden en schooluitval aangepakt. Bij niet meer leerplichtige jeugdigen wordt een weg geboden naar het behalen van startkwalificaties en/of toeleiding naar werk. Hiermee voorkomen we doorstroom naar zwaardere vormen van hulpverlening.

Werkwijze van IPA

Onze aanpak is:

 1. Praktisch: wat snel kan worden opgelost, wordt snel aangepakt!
 2. Gericht op het realiseren van gedragsveranderingen en het doorbreken van gezinspatronen. We zetten daarbij de juiste zorg in, waarvan uit onderzoek en praktijkervaring is bewezen dat deze effectief is
 3. Activerend: we richten ons op het versterken van de sociale veerkracht van het gezin, de jongere en het sociale netwerk rondom de jongere en het gezin

Alle interventies vanuit IPA voldoen aan de ‘what works’-principes: de duur en de aard van de begeleiding wordt afgestemd op de aanwezige risico’s. Risicofactoren worden verminderd en beschermende factoren worden verhoogd. Tegelijkertijd wordt de begeleiding afgestemd op de leerstijl, motivatie en vaardigheden van de jongere en het gezin.

IPA kenmerkt zich door:

 • vrijwillige deelname
 • een outreachende, laagdrempelige benadering
 • 24 uurs bereikbaarheid voor jeugdigen en ouders
 • werkzaam te zijn in de directe leefomgeving van jeugdige en zijn gezin
 • Een activerende aanpak en het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen van jeugdigen en ouders
 • het gedragsmatig ingrijpen op anti-sociale denkbeelden en opvattingen als risicofactor voor criminaliteit
 • het versterken van positieve communicatie met familie, relaties, vrienden, school en werkgevers
 • het versterken van een positieve binding aan de eigen wijk en/of buurt
 • de inzet van voorzieningen en samenwerkingsverbanden in de wijk
 • een praktische ondersteuning bij belemmeringen op alle leefgebieden
 • zorg, school en werkarrangementen voor de groep 16 t/m 23 jarigen
 • een aangepaste aanpak voor jeugdigen en hun ouders met een verstandelijke beperking
 • specifieke aandacht voor meisjes met risicogedrag

Aanmelden?

De wijze van aanmelden en de financiering voor IPA is afhankelijk van de afspraken die per gemeente hierover gemaakt zijn. Meer informatie? Kijk op https://www.levvel.nl/vraag-direct-hulp-aan of  bel of mail naar de contactpersonen van de verschillende regio’s voor IPA.

Voor Amsterdam en Diemen

Kijk op: www.ipa-amsterdam.nl voor de contactgegevens per stadsdeel.

Voor Zaanstreek-Waterland

Voor aanmeldingen en vragen: AanmeldingenIPA-ZaWa@levvel.nl

Voor overige regio’s, gemeentes 

aanmelden@levvel.nl

088 054 7001

Meer hulpvragen waar wij jou bij kunnen helpen?