Gandhi is een kleinschalige groep voor jongeren met een gesloten machtiging
image/svg+xml

Gandhi – voor jongeren met een gesloten machtiging

Informatie voor professionals

Gandhi is een kleinschalige groep voor jongeren met een gesloten machtiging. De geslotenheid van de groep biedt jongeren bescherming tegen het criminele netwerk waarin zij zitten of dreigen te raken.

De groep Gandhi is gastvrij, huiselijk en transparant, met individuele aandacht en nabijheid. We blijven dichtbij de jongeren staan, ze zijn onvoorwaardelijk welkom. Jongeren kunnen bij Gandhi geplaatst worden zolang de gesloten machtiging loopt (meestal minimaal 6 maanden). Na de opname organiseren we samen met de betrokken hulpverleners en de verwijzer nazorg in de vorm van ambulante behandeling.

Voor wie?

Gandhi is er voor jongens van 12 tot 18 jaar, die al op jonge leeftijd contacten met politie en justitie hebben gehad. Ze hebben een (beginnend) strafblad met meerdere delicten. De jongens zijn vastgelopen op meerdere leefgebieden (school, gezin, leeftijdsgenoten) en kampen met forse gedragsproblemen en een verleden van verwaarlozing en mishandeling. Ze hebben beperkte vaardigheden om gezonde relaties op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen, voelen zich niet meer verbonden met en hebben geen vertrouwen in anderen, school, hulpverlening en de maatschappij. Bovendien hebben de jongeren een zeer uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis (uithuisplaatsingen en ambulante hulpvormen), die helaas niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Deze jongeren hebben een ‘Dubbele Maatregel’: een kinderbeschermingsmaatregel en een maatregel jeugdreclassering; ze hebben zowel zorg als straf nodig.  

Omdat de jongeren kampen met complexe problemen, werken we nauw samen met andere hulpverleners.

Indicaties voor plaatsing op Gandhi

 • Er is bij de jongere sprake van een gedragsstoornis en/of agressieregulatie problematiek;
 • De jongere heeft problemen op het gebied van executieve functies (in termen van inhibitie, planning, geheugen en aandacht);
 • De jongere heeft trekken van een persoonlijkheidsstoornis (grensoverschrijdend en manipulatief gedrag)

Contra-indicaties

 • De jongere heeft angst- en stemmingsproblematiek als hoofddiagnose. Jongeren met deze problematiek lopen het risico slachtoffer te worden van de (in de kern) verharde jongens op Gandhi.
 • Er is bij de jongere sprake van zodanige psychiatrische problematiek en/of zware verslavingsproblematiek dat relationeel werken niet mogelijk is. Ook als de problematiek van de jongere een risico oplevert voor ontwrichting van de groepsdynamiek of als opname het risico op decompensatie, toename van psychiatrische klachten of terugval in middelengebruik vergroot, is opname op Gandhi niet geïndiceerd.

Werkwijze

Als een jongere op de groep wordt geplaatst, beginnen we met de observaties, om een beter beeld te krijgen van de jongere en zijn problematiek. Met behulp van doelgerichte (proces)diagnostiek (als dit niet recent is gedaan) stellen we voor de jongere een individuele aanpak op met individuele en systemische behandeling.

Op de groep worden de jongeren intensief begeleid en werken ze aan hun eigen traject, aan de hand van individuele afspraken en behandeling. We werken met een beperkt aantal, duidelijke en eenvoudige regels. En het is voor de jongeren mogelijk om al snel vrijheden op te bouwen. De begeleiding richt zich ook op het in stand houden of herstellen van familiebanden: de pedagogisch medewerkers werken actief samen met het (potentiële) netwerk van de jongere en zijn familie. Daarnaast werken we aan het sociaal vaardig en weerbaar maken van de jongeren.

Weerbaar maken voor criminele uitbuiting

Het hoofddoel van een opname op Gandhi is om jongeren sociaal vaardiger en weerbaarder te maken voor criminele uitbuiting. Om dat te bereiken helpen we jongeren om zicht te krijgen op het eigen gedrag, patronen te leren herkennen en door hen te laten ervaren dat zij zelf controle hebben over hun gedachten en emoties.

Andere doelen

 1. Dat jongeren zich onderdeel voelen van de maatschappij, door op een aanvaardbare manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven (school of een andere dag- of vrijetijdsbesteding). Daarom is de behandeling bij Gandhi gericht op talentontwikkeling. Samen met de jongere en het gezin brengen we in kaart welke vorm van dagbesteding nodig is. Om de eerste stap richting participatie te zetten focussen we eerst op school en sport.
   
 2. Dat jongeren zelfredzaam zijn en zich staande kunnen houden in het dagelijks leven met behulp van een gestructureerde en voorspelbare dag routine; niet alleen op de groep, maar ook op werk of school. Op de groep werken we met trainingen en groepstaken (bijvoorbeeld koken, schoonmaken en zelfverzorging) aan zelfredzaamheid.
   
 3. Dat jongeren zich verbonden voelen met hun gezin. We werken aan relatieherstel tussen de ouders en jongeren en het herstel van de gezagsverhoudingen in het gezin. We werken systeemgericht en de ouders worden zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. Met behulp van systeemtherapie en gezinsbehandeling werken we aan vastgestelde gezinsdoelen en leggen we de regie (waar dat kan) terug bij de ouders.

Een jongere aanmelden

Wil jij een jongere aanmelden voor Gandhi? Vul dan het aanmeldformulier in.

Jongere aanmelden